Ymwneud Home Start Cymru â Fframwaith NYTH/NEST

Mae fframwaith NYTH/NEST yn ganllaw hanfodol, sy’n cynnig cyfeiriad i sefydliadau a gwasanaethau eiriol dros ddull system gynhwysfawr tra’n atgyfnerthu arferion gorau mewn darpariaeth cymorth iechyd meddwl a lles. Mae “NEST”, acronym a ffurfiwyd o eiriau Saesneg a ddewiswyd gan gyfranogwyr ifanc a fu’n ymwneud â llunio’r fframwaith hwn, yn crynhoi’r rhinweddau dymunol ar gyfer cymorth iechyd meddwl a lles fel ‘Meithrin’, ‘Grymuso’, ‘Diogel’, ac ‘Ymddiriedir’. Yn y Saesneg, ‘Nurturing’, ‘Empowering’, ‘Safe’, and ‘Trusted’.

Mae Home-Start Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y teulu. Mae fframwaith NYTH/NEST yn rhoi cyfarwyddiadau ar sicrhau dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan hwyluso mynediad at gymorth priodol pan fo angen. O ganlyniad, rydym wedi integreiddio’r fframwaith hwn yn rhagweithiol i’n dulliau gweithredu a’n prosesau gwelliant parhaus.

Rydym wedi cynnal gweithdai manwl gydag amrywiaeth o’n rhanddeiliaid, gan gynnwys staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr, i fyfyrio ar ein sefyllfa bresennol, gan gydnabod ein cryfderau a’n harferion da ar draws meysydd ffocws lluosog NYTH/NEST, yn ogystal â’n meysydd ar gyfer gwelliant. Rydym yn gosod camau gweithredu at ei gilydd i ddatblygu ein harferion da, gan ein cefnogi i adlewyrchu’n gyson ein hymagwedd i sicrhau’r effaith fwyaf posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau ac i gefnogi aliniad â gwasanaethau eraill.

Yn ogystal ag ymgysylltu â’n rhanddeiliaid drwy drafodaethau â ffocws, rydym hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant i sicrhau ymwybyddiaeth a gwybodaeth am gymhwyso fframwaith NYTH/NEST a’i werthoedd craidd i holl staff Home-Start Cymru.

Bydd Home-Start Cymru yn cynnal adolygiadau blynyddol parhaus o’n harferion yn erbyn themâu craidd fframwaith NYTH/NEST gan gynnwys ystod eang o leisiau ein rhanddeiliaid fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau’r cymorth gorau posibl i deuluoedd yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Rheolwr Polisi a Materion, Izzabella James ijames@homestartcymru.org.uk