Home-Start Cymru – Gweddnewid Bywydau, Un Teulu ar y Tro

Yn Home-Start Cymru, mae ein cenhadaeth yn syml: i sefyll ochr yn ochr â phlant a theuluoedd a allai fod yn agored i niwed ledled Cymru, gan gynnig y cymorth, yr arweiniad, a’r gobaith sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Fel elusen Gymreig annibynnol sydd wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn cymunedau lleol, rydym wedi bod ar y rheng flaen, yn brwydro yn erbyn yr heriau lluosog a chymhleth y mae teuluoedd yn eu hwynebu ers blynyddoedd.

Yr Angen:

Mae ffigurau diweddar yn datgelu realiti llym. Yng Nghymru, mae 31% o blant yn brwydro yn erbyn canlyniadau difrifol tlodi, mater systematig sydd wedi bod yn bresennol ers cenedlaethau. Mae aflonyddwch diweddar, o’r pandemig i’r argyfwng costau byw cynyddol, wedi dyfnhau’r broblem hon, gan wthio nifer o deuluoedd i ymyl anobaith a threthu gwasanaethau statudol sydd eisoes dan bwysau mawr. Mae’r anawsterau hyn nid yn unig yn cysgodi plentyndod ond hefyd yn plannu hadau problemau’r dyfodol, gyda phlant o gefndiroedd difreintiedig bedair gwaith yn fwy tebygol o wynebu heriau iechyd meddwl erbyn 11 oed. Mae’r ôl-effeithiau yn enbyd, gyda chyfraddau marwolaethau plant yn codi i’r entrychion 70% ymhlith y plant mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Yng ngoleuni’r heriau llethol hyn, mae’r galw am gymorth anstatudol, ataliol ac ymyrraeth gynnar yn bwysicach nag erioed. Eto i gyd, mae ein hadnoddau yn gynyddol gyfyngedig, gyda chyfeiriadau wedi codi 25% yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Rydym ar bwynt hollbwysig, yn cael ein gyrru i ehangu cwmpas, ansawdd ac effaith ein gwasanaethau i 40%yn fwy o deuluoedd ledled Cymru.

Ein Dull Gweithredu:

Yn ganolog i’n cenhadaeth mae dull cyfannol sy’n canolbwyntio ar y teulu ac sy’n mynd i’r afael ag ystod o anghenion teuluoedd. Trwy ein model ymweld â chartrefi, sydd wedi’i wella gan fwy na 160 o wirfoddolwyr ymroddedig, rydym yn darparu cymorth personol, anfeirniadol yn uniongyrchol o fewn noddfa cartrefi teuluoedd.

O gymorth iechyd meddwl i reoli cyllidebau, o ymyrraeth mewn argyfwng i gymorth gan gymheiriaid, mae ein gwasanaethau cynhwysfawr yn darparu ar gyfer anghenion amrywiol teuluoedd sy’n wynebu adfyd. Rydym yn credu mewn meithrin gwytnwch, hybu ymddygiad cadarnhaol, a grymuso rhieni i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i’w plant.

Rydym wedi ymwreiddio mewn cymunedau lleol ac wedi ymrwymo i weithio fel rhan o ddull aml-asiantaeth o fynd i’r afael ag anghenion unigryw teuluoedd. Mae teuluoedd yn cael eu cyfeirio atom gan ystod eang o ymarferwyr iechyd, gofal ac addysg ledled Cymru, y byddwn wedyn yn eu cyfeirio ac yn cydlynu mynediad at ystod o wasanaethau cymorth i deuluoedd, ar gyfer ystod o anghenion gan gynnwys iechyd meddwl, ymddygiadol, ariannol, neu gymorth tai (i enwi rhai). Rydym hefyd yn cydlynu cysylltiad cymorth teulu yn y gymuned, fel y gall teuluoedd rannu gwybodaeth, profiadau a chymorth.

Yr Effaith:

Wrth i ni fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf, rydym yn hynod falch o’r camau rydym wedi’u cymryd, diolch i raddau helaeth i haelioni cefnogwyr fel chi. Gyda’n gilydd, rydym wedi cefnogi dros 1,200 o deuluoedd a 2,000 o blant, gan gynnig achubiaeth iddynt yn eu cyfnod tywyllaf.

Wrth edrych ymlaen, rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y momentwm hwn, gan ymdrechu i sicrhau canlyniadau trawsnewidiol sy’n cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd teuluol. Ein nod yw cefnogi teuluoedd i gyflawni gwelliannau mewn ystod o ganlyniadau cadarnhaol, hirdymor, megis:

– Lles rhieni, gan arfogi rhieni â’r gwytnwch i ymdopi â chymhlethdodau tlodi.

– Lleihad mewn straen ar rieni, gan liniaru’r risg o argyfyngau iechyd meddwl.

– Gwelliant yn iechyd meddwl plant, gan feithrin plentyndod hapusach ac iachach.

– Gwelliant yn nysgu a datblygiad plant, gan baratoi’r ffordd ar gyfer dyfodol mwy disglair.

– Hwb o ran rheoli cyllidebau cartrefi, gan leddfu baich yr argyfwng costau byw.

Wrth i ni sefyll ar drothwy pennod newydd yn ein twf, cyrhaeddiad ac effaith, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein cenhadaeth i drawsnewid bywydau, un teulu ar y tro. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth diriaethol ym mywydau plant a theuluoedd agored i niwed ledled Cymru, gan gynnig nid yn unig cymorth iddynt, ond gobaith, gwytnwch, a’r addewid o yfory mwy disglair.