Sut y gwnaethom sicrhau bod lleisiau ein teuluoedd a gynorthwyir yn cael eu clywed yn 2022/23

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweithio’n galed i ehangu ein llais ar y cyd mewn mannau allweddol ar faterion fel effaith costau byw, bod yn wybodus am drawma, y llwybr niwroddargyfeirio a mwy.

Gan gasglu gwybodaeth yn uniongyrchol gan deuluoedd a rhanddeiliaid eraill, a phlygio i feysydd polisi o ddiddordeb, rydym wedi:

Cyflwyno tystiolaeth yng Ngrŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Llywodraeth Cymru.

Dyfyniadau uniongyrchol HSC a chyflwyniad tystiolaeth gan yr Aelod o’r Senedd, Sioned Williams’, ar gyfer Bil Aelod ‘Cymryd Budd-daliadau’.

Wedi ymgysylltu ag actorion allweddol y Llywodraeth, gan gyflawni nifer o gyfarfodydd strategol ar-lein ac wyneb yn wyneb â:

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, Lynne Neagle.

Y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn cynnwys ymddangosiad siaradwr gwadd yn nigwyddiad ‘Gwerthfawrogi ein Gwirfoddolwyr’ cyntaf HSC.

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt.

Aelod o’r Senedd a chynrychiolydd dros Ganol Caerdydd, Jenny Rathbone.

Aelod Seneddol y DU a chynrychiolydd Pontypridd, Alex Davies-Jones.

Cynnal aelodaeth mewn fforymau strategol allweddol lluosog gan gynnwys:

Grŵp Swyddogion Polisi Plant Cyrff Anllywodraethol.

Clymblaid Gwrthdlodi.

Grŵp Cyfeirio Allanol ar gyfer Adolygu Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru.

Cyfarfodydd sector gwirfoddol WCVA.

Grŵp Gweithredu Blynyddoedd Cynnar Plant yng Nghymru a rhwydweithiau allweddol eraill.