Credwn fod angen plentyndod hapus a diogel ar blant a bod rhieni’n chwarae rhan allweddol wrth roi dechrau da mewn bywyd i’w plant – gan eu helpu i gyflawni eu llawn botensial. Mae teuluoedd yn ein gwahodd i’w cartrefi a’u bywydau fel y gallwn ffurfio perthnasoedd fel y gall ein gwirfoddolwyr cymheiriaid a staff arbenigol gynnig cymorth cyfrinachol, tosturiol, anfeirniadol. Mae hyn yn galluogi rhieni i ymgymryd â thaith barhaus o newid sy’n cynyddu eu llesiant eu hunain a llesiant eu teulu.

Sut rydym yn cefnogi teuluoedd

Mae gwirfoddolwyr Home-Start Cymru yn gweithio ochr yn ochr â theuluoedd i roi cymorth tosturiol a chyfrinachol, wedi’i deilwra i bob teulu. Gall ein gwirfoddolwyr gefnogi teuluoedd gydag ymweliadau cartref un-i-un unigol, cefnogaeth ar-lein ac ystod eang o ymyriadau wedi’u targedu ar gyfer rhieni a’u plant.

Rydym yn cefnogi teuluoedd sy’n wynebu heriau fel iselder ôl-enedigol, unigedd, problemau iechyd corfforol, profedigaeth a llawer o faterion eraill. Byddant yn derbyn cefnogaeth gwirfoddolwr a fydd yn treulio tua dwy awr yr wythnos yng nghartref teulu yn eu cefnogi yn y ffyrdd sydd eu hangen arnynt.

Sut alla i gael help?

Rydym yn gweithio’n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol lleol gan gynnwys Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd, Meddygon Teulu a Thimau Iechyd Meddwl Cymunedol a Thimau Cymorth Cynnar. Yn ogystal, gall Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd a Chyn-ysgolion/Meithrinfeydd hefyd atgyfeirio teuluoedd atom am gymorth. Gallwch hefyd hunangyfeirio os byddai’n well gennych.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi gael fy nghyfeirio?

Unwaith y byddwch wedi cael eich atgyfeirio, bydd un o’n Cydlynwyr yn ymweld â chi gartref. Byddant yn cymryd amser i sgwrsio â chi fel y gallant ddeall eich anghenion unigol a chytuno ar raglen gymorth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, byddwn wedyn yn eich paru’n ofalus â gwirfoddolwr hyfforddedig a fydd yn ymweld â chi gartref am 2-3 awr yr wythnos. Fel arall, efallai y cewch eich cyflwyno i un o’n grwpiau teulu lle byddwch yn gallu cyfarfod â rhieni eraill, dysgu sgiliau newydd a magu hyder.

Beth os bydd angen cymorth brys arnaf?

Rydym yn cydnabod y bydd adegau pan fydd angen i deuluoedd siarad â rhywun ar frys. Fodd bynnag, nid yw Home-Start Cymru yn darparu cymorth brys. Mae nifer o elusennau a all gynnig cymorth ar unwaith mewn gwahanol ffyrdd.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i helpu a chefnogi teuluoedd ar draws y mwyafrif o awdurdodau lleol yng Nghymru.

A Home-Start volunteer arriving at the door to help a family.

Cymorth ymweliadau cartref

Gan ddechrau yn y cartref, mae ein hymagwedd mor unigol â'r bobl rydyn ni'n eu helpu. Dim barn, dim ond cymorth tosturiol, cyfrinachol a chefnogaeth arbenigol.

Niwrowahaniaeth

Rydym yn darparu cefnogaeth 1:1 wedi’i thargedu a arweinir gan staff i deuluoedd ar y llwybr niwrowahaniaeth, gan gynnwys cymorth parhaus gan grwpiau cyfoedion.

Rheoli Ymddygiad

Mae staff cymwys yn cyflwyno rhaglenni wedi'u targedu i fynd i'r afael â heriau rheoli ymddygiad.

Grŵp

Rydym yn hwyluso sesiynau cymorth grŵp lle mae teuluoedd yn dod at ei gilydd, yn rhannu profiadau, ac yn adeiladu cysylltiadau cymdeithasol.

Ffoaduriaid/Ceiswyr Lloches

Rydym yn cynnig cymorth 1:1 i staff/gwirfoddolwyr i deuluoedd sy’n ceisio noddfa.

Tai a Chymorth Ariannol

Rydym yn cynorthwyo teuluoedd gyda thai a gwneud y mwyaf o arian.

Dad Matters

Rydym yn cefnogi ymlyniad a bondio tadau gyda phlant yn ystod y cyfnod amenedigol.

Cymorth Iechyd Meddwl

Mae ein cymorth targedig a arweinir gan staff yn cynnwys cymorth iechyd meddwl â therfyn amser, megis atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl a sesiynau cerdded a sgwrsio.

"Gwnaeth siarad â fy nyfarnwr wneud i mi ddod trwy'r ochr arall. Rydw i wedi sylweddoli grym siarad."

Rhiant â Chymorth

"Cefnogaeth wych! Roeddwn i'n teimlo y gallwn godi'r ffôn a siarad â Home-Start Cymru pe bai angen!"

Rhiant â Chymorth

"Mae wedi bod mor frawychus a byddai wedi bod yn daith mor unig pe na bai Home-Start Cymru wedi bod yno gyda fi."

Rhiant â Chymorth

Dewch yn Wirfoddolwr Home-Start Heddiw

Mae tîm o wirfoddolwyr hyfforddedig Home-Start Cymru yn sicrhau bod blynyddoedd cynnar plentyn yn cyfrif. Trwy wirfoddoli dim ond ychydig oriau bob wythnos gallwch drawsnewid bywydau plant ifanc a’u rhieni yn eich cymuned.