Pwy ydym ni

Elusen Gymreig yw Home-Start Cymru (HSC) sy’n gweithredu’n genedlaethol ledled Cymru, ar hyn o bryd yn darparu gwasanaethau i rieni mewn 18 Awdurdod Lleol.

Credwn fod angen plentyndod hapus a diogel ar blant a bod rhieni’n chwarae rhan allweddol wrth roi dechrau da mewn bywyd i’w plant – gan eu helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Mae teuluoedd yn ein gwahodd i’w cartrefi a’u bywydau fel y gallwn ffurfio perthnasoedd fel y gall ein gwirfoddolwyr cymheiriaid a staff arbenigol gynnig cymorth cyfrinachol, tosturiol, anfeirniadol. Mae hyn yn galluogi rhieni i ymgymryd â thaith barhaus o newid sy’n cynyddu eu llesiant eu hunain a llesiant eu teulu.

Rydym yn gweithio’n gyfannol gyda phartneriaid cymorth cymunedol eraill gan gynnwys ymarferwyr iechyd ac yn cynnig ystod o wasanaethau gyda’r nod o adeiladu teuluoedd a chymunedau cryfach a chreu amgylchedd mwy diogel i blant trwy raglenni yn y cartref neu mewn grŵp.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn deall bod rhieni, weithiau, angen y cynnig o gymorth ac arweiniad anogol. Gall ychydig o help wneud byd o wahaniaeth, felly bydd ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun am rhwng dwy a thair awr yr wythnos i gynnig pâr ychwanegol o ddwylo neu glust i wrando.

Ac oherwydd bod pawb yn wahanol – a bod gan bob plentyn ei anghenion unigol unigryw ei hun – byddwn yn gweithio gyda chi i ddarganfod beth sydd angen cymorth arnoch, ac yn teilwra ein hamser gyda chi i weddu i hynny. Gallwch hefyd fod yn dawel eich meddwl y bydd ein hamser gyda chi yn aros yn gyfrinachol.

Cryfhau eich perthynas gyda'ch plentyn neu blant.

Teimlo'n llai unig ac ynysig trwy argymell gwasanaethau a grwpiau lleol.

Cyfarfod â phobl eraill sydd yn yr un cwch trwy eich helpu i wneud cysylltiadau newydd.

Dysgu sgiliau magu plant newydd - mae gennym ni awgrymiadau a thriciau gwych!

Gwella iechyd corfforol ac emosiynol eich plentyn.

Dewch yn Wirfoddolwr Home-Start Heddiw

Mae tîm o wirfoddolwyr hyfforddedig Home-Start Cymru yn sicrhau bod blynyddoedd cynnar plentyn yn cyfrif. Trwy wirfoddoli dim ond ychydig oriau bob wythnos gallwch drawsnewid bywydau plant ifanc a’u rhieni yn eich cymuned.

Helpwch ni i gefnogi rhieni ledled Cymru.

Ardaloedd rydym yn eu cynnwys

Gorllewin Cymru

Ynys Mon

Sir Ddinbych

Gwynedd

Gwent

Newport

Torfaen

Caerphilly

Blaenau Gwent

Caerdydd a'r Fro

Caerdydd

Vale of Glamorgan

De Cymru

Merthyr Tydfil

Rhondda Cynon Taf

Bridgend

Gorllewin Cymru

Carmarthenshire

Pembrokeshire

Bae Abertawe

Abertawe

Castell-nedd Port Talbot

Powys

Powys

Cefnogi Teuluoedd Ledled Cymru

Rydym yn gweithio ar draws 18 awdurdod lleol yng Nghymru ochr yn ochr â Home-Start Cymreig eraill sydd wedi’u lleoli yng Ngheredigion, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam. Rydym yn gweithio o fewn rhwydwaith sy’n cefnogi pob teulu ledled Cymru.
Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech gysylltu â Home-Start Cymru lleol, cysylltwch â info@homestartcymru.org.uk.
Home-Start Ceredigion logo.

Home- Start Ceredigion

Mae Home-Start Ceredigion yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim a chymorth ymarferol i rieni plant ifanc sy’n byw yn sir Ceredigion sy’n mynd drwy gyfnod anodd.

 • Ffôn: 01570 218546
 • E-bost: homestartaberaeron@gmail.com

Home-Start Conwy

Mae Home-Start Conwy yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol am ddim a chymorth ymarferol i rieni plant ifanc sy’n byw yn sir Conwy sy’n mynd trwy amser anodd.

 • Ffôn: 01492-515-477
 • Ebost: info@homestartconwy.org
 • Gwefan: homestartconwy.org
Home-Start Flintshire logo.

Home-Start Flintshire

Mae Home-Start Sir y Fflint yn fudiad gwirfoddol sy’n cefnogi teuluoedd yn Sir y Fflint sydd ag o leiaf un plentyn dan 11 oed.
Os ydych yn byw yn Sir y Fflint, gallwch gysylltu â nhw ar:
 • Ffôn: 01352 744060
 • E-bost: admin@home-startflintshire.org.uk
 • Gwefan: home-startflintshire.org.uk
Home-Start Wrexham logo.

Home-Start Wrexham

Mae Home-Start Wrecsam yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol am ddim a chymorth ymarferol i rieni plant ifanc sy’n byw yn Wrecsam sy’n mynd trwy amser anodd.

 • Ffôn: 01978 366 660
 • E-bost:homestartwrexham@gmail.com
 • Gwefan: www.homestartwrexham.com