Jayne Drummond Prif Swyddog Gweithredol

Cathy Groves Pennaeth Cyllid

Iestyn Evans Pennaeth Datblygu

Bethan Williams Rheolwr Ardal – Rhanbarth Gogledd a Phowys

Izzabella James Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Meirwen Jones Rheolwr Gweithrediadau (Uwch)

Joanne Ford Rheolwr Ardal - RhCT a Merthyr

Terri Jones Rheolwr Ardal - Rhanbarth Canolog

Liam Maguire Cyfarwyddwr Pobl a Gweithrediadau

Ein Ymddiriedolwyr

Jonathan Richards Cadeirydd

Ann Williams

Barbara Cluer

Carol Ravenscroft

Catriona Williams OBE

Helen Howson

Ruth Sinfield headshot.

Ruth Sinfield

Gweithio gyda ni

Rydym ar adeg gyffrous yn nhaith Home-Start Cymru ac rydym bob amser yn chwilio am bobl dalentog sy’n rhannu ein gwerthoedd, i ymuno â ni a gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi teuluoedd drwy eu cyfnod anoddaf.

Mae ystod eang o swyddogaethau a gwasanaethau sy’n cefnogi’r gwaith hanfodol a wnawn; P’un a ydych ar ddechrau eich gyrfa neu os oes gennych flynyddoedd o brofiad gwaith, gallwn eich helpu i ddefnyddio’ch cryfderau, brwdfrydedd a sgiliau i’w llawn botensial.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI)

Budd-daliadau

Swyddi Diweddaraf

 

Mae Home-Start Cymru yn gwbl ymrwymedig i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI). Mae gennym gyfrifoldeb i fyfyrio ar yr effaith a gawn ar y bobl yr ydym yn eu cefnogi, ein partneriaid, ein gweithwyr, a’r gymdeithas ehangach.

Yn 2021, rydym wedi dechrau drwy ddiffinio’r hyn y mae tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn ei olygu i ni a datblygu dull cyfunol o arwain ein taith i gyflawni ein gweledigaeth. Fe wnaethom sefydlu grŵp cyd-gynhyrchu yn cynnwys pobl gyda staff, gwirfoddolwyr, teuluoedd ac ymddiriedolwyr gyda phrofiadau amrywiol a gofyn iddynt gyfrannu at ddatblygiad y strategaeth.

Mae’r strategaeth yn benllanw bron i ddwy flynedd o gynnydd i sefydlu nodau y bydd ein helusen yn ymdrechu i ragori arnynt yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.

Mae ein strategaeth EDI ar gyfer ein cymuned Home-Start Cymru gyfan ac fe’i cynlluniwyd i fod yn rhagweithiol, yn hygyrch ac yn weithredol ar draws ein sefydliad, o’n timau canolog i’n gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda theuluoedd, a sut rydym yn rhyngweithio â’n partneriaid ledled Cymru ac yn cyflawni ein rôl bwysig mewn cymdeithas.

Rydym wedi tynnu ar brofiadau bywyd go iawn ein cydweithwyr, gwirfoddolwyr, cefnogwyr, partneriaid allanol, a theuluoedd i ganiatáu i’r sefydliad ehangu ei feddylfryd, sefydlu diwylliant yn y gweithle sy’n cynnig urddas a pharch i bawb, annog rhannu syniadau a safbwyntiau, a gwerthoedd gwahaniaethau sydd o fudd i bob gweithiwr.

Fe’i defnyddir fel arweiniad i staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr i ddatblygu’r camau nesaf ar gyfer cynnydd, cadarnhau ein gweledigaeth hirdymor ar y cyd, a dathlu ein cryfderau a’n potensial ar gyfer twf cyfunol.

Mae’r strategaeth yn seiliedig ar dri nod allweddol. Dros y pedair blynedd nesaf byddwn yn ceisio:

 • Cynyddu ein hamrywiaeth
 • Cynyddu ein dealltwriaeth a’n darpariaeth o arfer teg
 • Mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb a wynebir gan ein defnyddwyr gwasanaeth, staff a gwirfoddolwyr

Yn Home-Start Cymru, rydym yn dîm. Ac mae hynny’n golygu ein bod ni’n gofalu am ein pobl. Dyna pam, rydym yn cynnig nifer o fanteision gwych i weithwyr, o wyliau blynyddol hael i gydbwysedd bywyd a gwaith.

 

Dyma fersiwn hawdd ei ddarllen:

Dysgu a Datblygu:

Dysgu a Datblygu:

Yn Home-Start Cymru, rydym yn frwd dros gefnogi cydweithwyr i gyflawni eu llawn botensial. Byddwn yn eich cefnogi ac yn rhoi’r holl offer sydd eu hangen arnoch i herio’ch hun yn barhaus, ymfalchïo yn yr hyn yr ydych yn ei wneud a mwynhau eich gyrfa gyda ni. Rydym yn helpu i gefnogi eich twf trwy ddarparu:

 • Anwythiad pan fyddwch yn ymuno â ni.
 • Sgyrsiau datblygu gyda’ch rheolwr llinell sy’n digwydd o leiaf bob chwarter.
 • Rhaglen o weithdai ac adnoddau ar sgiliau craidd ar gyfer y gweithle.

Cefnogaeth iechyd meddwl a lles

Rydym yma i chi a’ch lles, yn darparu cefnogaeth helaeth a phan fyddwch ei angen.

Gwnawn hyn drwy ddarparu’r canlynol i’n staff:

 • Mae offer asesu iechyd ar-lein yn cyd-fynd â chymorth iechyd galwedigaethol a lles meddwl.
 • mae rhaglen gymorth gyfrinachol i gyflogeion ar gael i bawb i ddarparu cymorth ar gyfer unrhyw bryderon yn eich gwaith neu fywyd personol ar gyfer cymorth bob dydd parhaus neu gwnsela am ddim os oes ei angen arnoch.
 • tîm o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn cefnogi ar draws y sefydliad.

 

Cefnogi amrywiaeth ac anabledd

Fel sefydliad, rydyn ni ar daith i greu diwylliant lle gallwn ni i gyd ddod â’n gorau a’n gwir eu hunain i’r gwaith bob dydd. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, bod mwy i’w wneud bob amser, ac felly rydym wedi ymrwymo i barhau i wrando ar ein cydweithwyr, gwirfoddolwyr a theuluoedd a gynorthwyir i’n helpu i wneud pethau’n iawn.

Cyflog a gwyliau

Rydym am i’n holl weithwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u gwobrwyo’n dda am y gwaith hanfodol y maent yn ei wneud. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion:

 • Trwy roi cyflog cystadleuol i chi – yn seiliedig ar rolau a graddau diffiniedig.
 • Trwy gynnig 29 diwrnod o wyliau’r flwyddyn i chi, ynghyd â gwyliau banc. Gallwch ddewis defnyddio gwyliau banc crefyddol yn hyblyg.
 • Trwy eich cefnogi a chroesawu ychwanegiadau newydd i’ch teulu – pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Trwy gynnig pensiwn i bawb. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu amrywiaeth o gynlluniau pensiwn cystadleuol.

Gweld ein cyfleoedd gwaith diweddaraf yn eich ardal a darganfod sut i wneud cais.

Cydlynydd Cymorth Tai

Closing date for applications: 9am Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Cymorth Tai yn Home-Start Cymru.

Bydd y Cydlynydd Cymorth Tai yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Ardal i reoli llwyth achosion teuluoedd a atgyfeiriwyd yn briodol. Byddant yn gyfrifol am asesu, adolygu a darparu cymorth uniongyrchol. Bydd teuluoedd yn cael eu hatgyfeirio ar gyfer cymorth sy’n ymwneud â thai a chymorth ariannol, ochr yn ochr â’u lles emosiynol.

Cliciwch ar “darganfod mwy” i weld y disgrifiad swydd llawn.

I wneud cais am y rôl anfonwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol at recruitment@homestartcymru.org.uk