ythnos Iechyd Meddwl Plant

Wythnos Iechyd Meddwl Plant: Pam fod datblygiad plant mor bwysig i ddyfodol cymdeithas – Ymrwymiad Home Start Cymru i Deuluoedd a Phlant.

Mae Wythnos Iechyd Meddwl Plant (Chwefror 5ed-10fed) yn ein hatgoffa ni yn Home Start Cymru i fyfyrio ar ein cenhadaeth graidd. Pam rydyn ni’n cysegru ein hunain i les plant? 

Mae hyn oherwydd ein bod yn credu’n gryf bod meithrin plant mewn amgylchedd diogel a chariadus yn gosod y sylfaen ar gyfer dyfodol llewyrchus.

 1. Tynnodd y seicolegydd datblygiadol enwog, Erik Erikson, sylw at arwyddocâd profiadau cynnar wrth lunio hunaniaeth a’r gallu ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol oherwydd yn ystod y blynyddoedd hollbwysig hyn, mae hadau empathi, gwytnwch a chreadigedd yn cael eu hau – rhinweddau a fydd yn y pen draw yn blodeuo i mewn i arweinwyr, arloeswyr, a dinasyddion tosturiol yfory.

2. Mae’r arbenigwr blaenllaw mewn Theori Ymlyniad, Jonathan Bowlby, hefyd wedi awgrymu bod “ymddygiad oedolion yn aml yn seiliedig ar sylfaen o brofiadau plentyndod” sy’n golygu bod dyfodol cymdeithas i bob un ohonom, yn dibynnu ar ba mor dda y gall rhieni fel ni gyflawni ein potensial llawn yn y presennol, gyda phlant heddiw.

Ond nid yw arwain teulu bob amser yn orchest hawdd, yn enwedig yn ystod cyfnod cythryblus, gyda lefelau uchel o dlodi a phroblemau iechyd meddwl, ac nid mater unigol yn unig yw llwybr datblygiad plentyn, neu hyd yn oed gyfrifoldeb y mae’n rhaid i deuluoedd ymgymryd ag ef ar eu pen eu hunain heb unrhyw gymorth.

Ac felly, gyda’r swm cywir o gymorth, rydym yn gwybod y gall, ac y bydd pob teulu, rhiant a phlentyn yn llwyddo.

Felly, ymunwch â ni ar y daith hon o gydweithio a grymuso, lle mae teuluoedd nid yn unig yn derbyn cymorth, ond yn arweinwyr gweithredol ar y llwybr at gysylltiad, cymorth ar y cyd, a llwyddiant gydol oes.

Oherwydd wedi’r cyfan, pan all rhieni gyflawni eu gorau glas, nid yn unig y maent yn magu plant, maent yn magu cymdeithas.

ResponsivePics errors
  • image id is undefined