Home-Start Cymru yn lansio ymgyrch i ddod o hyd i wirfoddolwyr cymunedol ar gyfer rôl werth chweil yn cefnogi teuluoedd lleol

Mae elusen Gymreig sy’n cefnogi teuluoedd drwy rai o’u cyfnod mwyaf heriol wedi lansio ymgyrch i recriwtio mwy o wirfoddolwyr i ymuno â’u tîm ar ôl gweld cynnydd yn y galw yn ystod y pandemig.

Mae Home-Start Cymru yn chwilio am bobl sy’n gallu rhoi hyd yn oed dim ond awr yr wythnos i helpu i ddarparu eu gwasanaethau i deuluoedd. Bydd y cymorth y mae gwirfoddolwyr yn ei roi i deuluoedd heddiw yn para am oes.

P’un a yw hynny’n cael ei baru i gefnogi teulu lleol fel ymwelydd cartref neu gyfaill dros y ffôn, cymryd rôl arwain fel ymddiriedolwr elusen, neu efallai â sgiliau i helpu gyda grwpiau teulu neu godi arian.

Dywedodd Bethan Webber, Prif Weithredwr Home-Start Cymru: “Mae Home-Start Cymru wedi gweld cyfeiriadau’n cynyddu yn ystod y pandemig gan wneud yr elusen yn bwysicach nag erioed i gefnogi rhieni gyda llawer o faterion gan gynnwys ynysu, unigrwydd, iechyd meddwl, pryderon ariannol, anableddau a phrofedigaeth.

“Rydym yn chwilio am bobl a all drosglwyddo rhywfaint o’u hamser hamdden a’u caredigrwydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd rhywun arall. Os oes gennych chi’r amser, mae gennym ni’r rôl. Byddwch yn wirfoddolwr i Home-Start Cymru a chael effaith ar blentyn a fydd yn para am oes.”

Mae angen i Home-Start Cymru recriwtio 150 o wirfoddolwyr i helpu i ymateb i deuluoedd ar ôl COVID. Mae’r elusen nid yn unig wedi gweld cynnydd yn y galw, ond hefyd mae llawer o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio gyda’r elusen ers amser maith wedi rhoi’r gorau i wirfoddoli yn ystod y pandemig. Mae angen gwirfoddolwyr newydd i ymateb i’r angen.

Mae Home-Start Cymru yn gweithio o fewn 18 awdurdod lleol yng Nghymru y mae eu staff a gwirfoddolwyr hyfforddedig yn cynnig cymorth tosturiol, anfeirniadol i rieni. Fel rhan o’r gwasanaeth Ymweld â’r Cartref, mae gwirfoddolwyr yn cwblhau rhaglen hyfforddi fanwl ac ar ôl hynny cânt eu paru â theulu y maent yn ymweld ag ef unwaith yr wythnos.

Disgrifiodd un fam ei fod yn “newid bywyd” pan fyddai ei gwirfoddolwr yn dod bob wythnos i ddal ei babi dagreuol a oedd yn llawn colig, gan ei galluogi i gael cawod mewn heddwch ac yna rhoi trefn ar waith papur. Rhoddwyd cymorth i fam anabl bobi gyda’i phlant yn ystod y cyfnod clo, a rhoddwyd hyder i deulu o ffoaduriaid archwilio eu hardal leol oherwydd bod eu gwirfoddolwr yn mynd â nhw allan o gwmpas y lle. Dywedodd mam i fabi â Syndrom Down, a aned â dau dwll yn ei chalon ac angen llawdriniaeth, fod ei gwirfoddolwr wedi dod yn achubiaeth o gefnogaeth emosiynol nad oedd hi hyd yn oed wedi sylweddoli bod ei hangen arni.

Dywedodd Bethan Webber: “Mae gwirfoddoli yn gyfle hynod werth chweil i roi eich amser gan wybod ei fod yn gwneud gwahaniaeth mawr i deulu yn ein cymuned. Mae’n gysyniad mor syml ond yn un pwerus. Mae ein gwirfoddolwyr o bob oed, yn ddynion a merched, gyda llawer o gefndiroedd a phrofiadau gwahanol. Nid yw pob un ohonynt yn rhieni.”

“Nid yw bod yn rhiant erioed wedi bod yn hawdd. Gall fod yn unig, yn rhwystredig, yn dorcalonnus ac yn llethol. Gall digwyddiadau sy’n newid bywyd ddigwydd i unrhyw un. Dyna pam rydyn ni yma i sefyll ochr yn ochr â theuluoedd pan maen nhw ein hangen ni fwyaf – ac mae angen mwy o wirfoddolwyr anhygoel i’n helpu ni i wneud hynny.”

Os gallwch chi sbario cyn lleied ag awr yr wythnos, fe allech chi helpu rhieni nid yn unig i oroesi ond i ffynnu. Fel gwirfoddolwr Home-Start Cymru, byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth i fod yn effeithiol a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i deuluoedd yn eich cymuned. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a all eich cefnogi yn eich bywyd, boed hynny gartref neu yn y gwaith.

Dywedodd Lynne Powell, Rheolwr Recriwtio a Datblygu Gwirfoddolwyr ar gyfer Home-Start Cymru: “Mae ein gwreiddiau mewn cymunedau yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i sefyll ochr yn ochr â theuluoedd sy’n wynebu heriau yn eu bywydau. Rydym yn hynod falch o lwyddiannau Home-Start Cymru a’r gwaith anhygoel y mae’r staff arbenigol a’r gwirfoddolwyr yn ei wneud yn lleol. Edrychwn ymlaen at groesawu mwy o wirfoddolwyr i’n helpu ni i barhau â’n gwaith hanfodol.”

I gofrestru i fod yn wirfoddolwr Home-Start Cymru neu i ddarganfod mwy yma am gyfleoedd gwirfoddoli ewch i https://homestartcymru.org.uk/volunteer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas fringilla blandit malesuada. Nulla id mi facilisis, lobortis libero vitae, sagittis nisl. Cras sapien ipsum, congue eget dolor ac, aliquam blandit arcu. Quisque eget convallis dolor, eget elementum massa. Nulla facilisi. Nam nec purus vitae lectus blandit tempus sit amet vel lorem. Proin eleifend convallis laoreet.

Etiam maximus lectus id ante condimentum convallis. Morbi vel ultrices urna. Ut posuere erat non elementum vestibulum. Sed ut ipsum consectetur, porttitor neque vel, finibus odio. Fusce blandit euismod sodales. Proin in fringilla augue. Suspendisse potenti. Quisque non nulla augue. Donec consequat dapibus nisl nec interdum. Nullam blandit feugiat bibendum.