Ann Williams

Ymgymhwysodd Ann fel gweithiwr cymdeithasol a threuliodd bron 40 mlynedd yn gweithio mewn awdurdodau lleol yng Nghymru – yn gyntaf mewn Adran Blant ac wedyn mewn Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda’r henoed, pobl ag anableddau ac ar draws gwasanaethau iechyd meddwl yn ogystal â gweithio gyda phlant a’u teuluoedd.

Symudodd ymlaen wedyn i swyddi rheoli mewn gwasanaethau plant ac am ddeng mlynedd cyn ymddeol roedd yn Bennaeth Gwasanaethau Plant mewn Awdurdod Lleol.

Ar ôl ymddeol, daeth yn annibynnol o Awdurdod Heddlu gan arwain ar Warchod y Cyhoedd, gweithiodd yn rhan amser yn y sector gwirfoddol dros Plant yng Nghymru a chadeiriodd ddau Banel Mabwysiadu Awdurdod Lleol. Mae’n dal yn gadeirydd ar un o’r rhain.

Mae hi wedi bod yn ymddiriedolwr gyda Home-Start ers iddi ymddeol – cadeiriodd Home-Start Caerfyrddin–Llanelli am 13 blynedd ac wedyn parhaodd yn gadeirydd corff unedig Home-Start Sir Gâr cyn dod yn aelod o fwrdd Home-Start Cymru. Mae hi’n ymddiriedolwr elusen gwasanaethau trais yn y cartref yn lleol hefyd.

ResponsivePics errors
  • image id is undefined